Boerderij Bergum

Boerderij

Bergummermeer1

Rietlanden

Bergummermeer2

Dijk langs het meer

Waterberging Bergumermeer:

Plankaart Bergum

Projectgegevens

Opdrachtgevers: Wetterskip Fryslân & Tauw BV Assen

Samenvatting

Als Friesland droge voeten wil houden, zullen de mogelijkheden voor waterberging vergroot moeten worden. Bij het Bergumermeer is gekozen voor de aanleg van een nieuwe retentiepolder.

Achter de huidige kade is een tweede nieuwe kade aangelegd en ingericht als wandelpad. Deze nieuwe kade zal een gedeelte van de oever scheiden van het aangrenzende houtwallengebied. Tussen de kades ontstaat een retentiepolder, die periodiek water zal bergen. Door de kade hoger te maken dan de bestaande kade, wordt het uitzicht op het meer in stand gehouden. In dit alternatief bleven de poelen, het vogelweidegebied met twee vogelhutten en het uitzicht op het meer behouden en komt er ruimte voor natte natuur.

Onze rol:

De waterbergingsopgave had ook opgelost kunnen worden door de bestaande kades op te hogen zodat het Bergumermeer een hoger waterpeil kan krijgen. Deze oplossing had wel negatieve gevolgen. De kades zouden het water geheel aan het zicht onttrekken.

Onze bijdrage aan dit project was het aandragen van een slim altenatief, waarbij het zicht op het water niet alleen behouden blijft, maar zelfs verbeterd. Naast deze ruimtelijke kwaliteit zullen ook de mogelijkheden voor natuur en recreatie toenemen en kan toch voldoende waterberging plaats vinden.

Hiervoor hebben wij plannen opgesteld en bewonersavonden voorbereid.